เลือกปี:
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ดูวิดีโอการะประชุมผู้ถือหุ้น ดูวิดีโอ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด

การส่งคำถามล่วงหน้า

การส่งคำถามล่วงหน้าต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามเป็นหนังสือล่วงหน้าได้โดยต้องระบุข้อมูลของตน ดังนี้

 1. ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail ที่ติดต่อได้
 2. จำนวนหุ้น
 3. คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นที่จำเป็น

ช่องทางการติดต่อ

โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2564 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ : ir@malee.co.th

หรือ โทรสารหมายเลข : 02-080-7899

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูล ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
คำถามจากผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ดูวิดีโอการะประชุมผู้ถือหุ้น ดูวิดีโอ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด

การส่งคำถามล่วงหน้า

การส่งคำถามล่วงหน้าต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามเป็นหนังสือล่วงหน้าได้โดยต้องระบุข้อมูลของตน ดังนี้

 1. ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail ที่ติดต่อได้
 2. จำนวนหุ้น
 3. คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นที่จำเป็น

ช่องทางการติดต่อ

โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ : ir@malee.co.th

หรือ โทรสารหมายเลข : 02-080-7899

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูล ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ดูวิดีโอการะประชุมผู้ถือหุ้น ดูวิดีโอ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด

การส่งคำถามล่วงหน้า

การส่งคำถามล่วงหน้าต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามเป็นหนังสือล่วงหน้าได้โดยต้องระบุข้อมูลของตน ดังนี้

 1. ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail ที่ติดต่อได้
 2. จำนวนหุ้น
 3. คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นที่จำเป็นn

ช่องทางการติดต่อ

โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ : ir@malee.co.th

หรือ โทรสารหมายเลข : 02-080-7800

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูล ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ดูวิดีโอการะประชุมผู้ถือหุ้น ดูวิดีโอ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด

การส่งคำถามล่วงหน้า

การส่งคำถามล่วงหน้าต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามเป็นหนังสือล่วงหน้าได้โดยต้องระบุข้อมูลของตน ดังนี้

 1. ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail ที่ติดต่อได้
 2. จำนวนหุ้น
 3. คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นที่จำเป็นn

ช่องทางการติดต่อ

โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ : ir@malee.co.th

หรือ โทรสารหมายเลข : 02-080-7800

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูล ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ดูวิดีโอการะประชุมผู้ถือหุ้น ดูวิดีโอ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด

การส่งคำถามล่วงหน้า

การส่งคำถามล่วงหน้าต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามเป็นหนังสือล่วงหน้าได้โดยต้องระบุข้อมูลของตน ดังนี้

 1. ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail ที่ติดต่อได้
 2. จำนวนหุ้น
 3. คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นที่จำเป็น

ช่องทางการติดต่อ

โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ : ir@malee.co.th

หรือ โทรสารหมายเลข : 02-080-7800

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูล ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ดูวิดีโอการะประชุมผู้ถือหุ้น ดูวิดีโอ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ดูวิดีโอการะประชุมผู้ถือหุ้น ดูวิดีโอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) ดาวน์โหลด
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
6. แบบวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.