• ยอดขายสุทธิ
  • กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
  • EBITDA
  • สินทรัพย์รวม
ยอดขายสุทธิ (ล้านบาท)
ยอดขายสุทธิ
(ล้านบาท)

Q1/2564

803 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

Q1/2564

(43) ล้านบาท

EBITDA (ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)

Q1/2564

9 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

2563

3,937 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2561 2562 2563 Q1/2564
ยอดขายสุทธิ 5,339 4,921 3,870 803
ต้นทุนขาย 4,185 4,101 3,169 639
กำไรขั้นต้น 1,154 820 702 164
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,521 1,084 909 210
EBITDA (111) 36 82 9
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 216 245 286 47
EBIT (327) (209) (196) (38)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (286) (210) (201) (43)
กำไรต่อหุ้น (บาท) (ปรับตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท) (1.04) (0.76) (0.73) (0.16)

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2561 2562 2563 Q1/2564
สินทรัพย์รวม 4,668 4,208 4,003 3,937
หนี้สินรวม 3,508 3,179 3,163 3,123
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 140 140 138 138
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,049 922 734 704
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (ปรับตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท) 0.00 0.00 0.00 0.00
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฏหมายและบริษัทกำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2561 2562 2563 Q1/2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.72 0.65 0.60 0.62
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.38 0.43 0.34 0.35

อัตราส่วนการทำกำไร 2561 2562 2563 Q1/2564
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.6% 16.7% 18.1% 20.5%
EBIT Margin (%) -6.1% -4.2% -5.0% -4.8%
อัตรากำไรสุทธิ (%) -5.3% -4.2% -5.1% -5.4%
EBITDA Margin (%) -2.1% 0.7% 2.1% 1.1%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -7.0% -4.7% -4.8% -5.9%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -20.5% -21.3% -24.3% -30.3%

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 2561 2562 2563 Q1/2564
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.34 3.45 4.31 4.44
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.30 2.39 2.70 2.73

วงจรเงินสด 2561 2562 2563 Q1/2564
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 85 63 61 68
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51 53 57 71
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 39 35 41 51
วงจรเงินสด (วัน) 96 81 78 88

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.