• ยอดขายสุทธิ
  • กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
  • EBITDA
  • สินทรัพย์รวม
ยอดขายสุทธิ (ล้านบาท)
ยอดขายสุทธิ
(ล้านบาท)

2563

3,870 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

2563

(201) ล้านบาท

EBITDA (ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)

2563

82 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

2563

4,003 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563
ยอดขายสุทธิ 5,916 5,339 4,921 3,870
ต้นทุนขาย 4,216 4,185 4,101 3,169
กำไรขั้นต้น 1,700 1,154 820 702
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,396 1,521 1,084 909
EBITDA 535 (111) 36 82
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 181 216 245 286
EBIT 347 (327) (209) (196)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 286 (286) (210) (201)
กำไรต่อหุ้น (บาท) (ปรับตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท) 1.02 (1.04) (0.76) (0.73)

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563
สินทรัพย์รวม 4,390 4,668 4,208 4,003
หนี้สินรวม 2,778 3,508 3,179 3,163
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 140 140 140 138
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,612 1,049 922 734
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (ปรับตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท) 0.550 0.000 0.000 0.000
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฏหมายและบริษัทกำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2560 2561 2562 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91 0.72 0.65 0.60
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.46 0.38 0.43 0.34

อัตราส่วนการทำกำไร 2560 2561 2562 2563
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.7% 21.6% 16.7% 18.1%
EBIT Margin (%) 5.8% -6.1% -4.2% -5.0%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.8% -5.3% -4.2% -5.1%
EBITDA Margin (%) 4.8% -2.1% 0.7% 2.1%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.8% -7.0% -4.7% -4.8%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.9% -20.5% -21.3% -24.3%

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 2560 2561 2562 2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.72 3.34 3.45 4.31
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.13 2.30 2.39 2.70

วงจรเงินสด 2560 2561 2562 2563
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 80 85 63 61
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 47 51 53 57
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 34 39 35 41
วงจรเงินสด (วัน) 93 96 81 78

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.