เลือกปี:
05 พ.ค. 2564 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 เม.ย. 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 มี.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม
25 ก.พ. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
22 ก.พ. 2564 ขอแจ้งมติ วันและวาระการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายปันผล
15 ม.ค. 2564 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการบริษัทในการประชุม AGM 2564 ล่วงหน้า
17 ธ.ค. 2563 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MALEE
16 ธ.ค. 2563 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว(Form TS-6)
04 ธ.ค. 2563 รายงานผลการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน(Form TS-5)
13 พ.ย. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน(Form TS-7)
13 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.