บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ สามสิบ ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
20/04/63 - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/62-31/12/62
26/02/62 - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/61-31/12/61
27/04/61 08/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.25 บาท 01/07/60-31/12/60
10/08/60 22/08/60 08/09/60 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/60-30/06/60
23/02/60 04/05/60 24/05/60 เงินปันผล 1.15 บาท 01/07/59-31/12/59
11/08/59 23/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.75 บาท 01/01/59-30/06/59
25/02/59 28/04/59 19/05/59 เงินปันผล 0.70 บาท 01/07/58-31/12/58
13/08/58 25/08/58 11/09/58 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/58-30/06/58
26/02/58 30/04/58 11/05/58 เงินปันผล 0.61 บาท 01/07/57-31/12/57
07/08/57 19/08/57 05/09/57 เงินปันผล 0.55 บาท 01/01/57-30/06/57
12/02/57 02/05/57 23/05/57 เงินปันผล 0.55 บาท 01/07/56-31/12/56
13/08/56 23/08/56 11/09/56 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/56-30/06/56
15/02/56 04/04/56 26/04/56 เงินปันผล 2.00 บาท 01/07/55-31/12/55
09/11/55 21/11/55 07/12/55 เงินปันผล 1.00 บาท 01/01/55-30/06/55

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.