ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 75,100,000 26.82
2. นางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ 48,500,000 17.32
3. นายทวีฉัตร จุฬารกูร 9,788,400 3.50
4. นางจินตนา บุญรัตน์ 8,777,200 3.13
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,655,505 3.09
6. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์ 7,397,900 2.64
7. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ 6,597,900 2.36
8. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 6,471,900 2.31
9. นายทรงพล เตชะกรินทร์ 4,292,800 1.53
10. บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4,000,000 1.43

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.